Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga i naručivanja naših proizvoda, pažljivo pročitate sledeće Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i Pravilnik o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik). Svaka poseta našoj internet stranici (u daljem tekstu: internet stranica ili “Stizem.com” aplikacija) znači da ste ove Opšte uslove i Pravilnik pročitali i da se sa njima slažete u celosti. Ukoliko oni za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge, niti sajt.

“Stizem.com” internet stranica ili aplikacija Vam omogućava korišćenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema Opštim uslovima navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim pristupom internet stranici www.stizem.com smatra se da ste se sa njima saglasni i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične (nekomercijalne) potrebe.

Ovi Opšti uslovi poslovanja imaju svojstvo ugovora između:

1. “Stizem.com”
2. Svakog pojedinačnog korisnika sajta (u daljem tekstu Korisnik ili Kupac).


Primena

Član 1
Na ugovorni odnos između “Stizem.com” i Korisnika primenjuju se isključivo dole navedena pravila i uslovi u verziji koja se objavljuje na internet stranici www.stizem.com i koja važi u trenutku poručivanja.

Supsidijarno, na ugovorni odnos se primenjuju i drugi relevantni propisi R. Srbije (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima i dr.) osim ako šta drugo nije ugovoreno ovim Opštim uslovima.

Ove Opšte uslove za potrebe svoje online-porudžbine Korisnik može sačuvati na svoj računar i/ili ih odštampati.


Ugovorne Strane

Član 2
Ugovorna strana Korisnika je “Stizem.com”


Zaključenje ugovora

Član 3
Korisnik putem Internet stranice ili aplikacije koju daje “Stizem.com” poručuje određene proizvode. Klikom na link „Poruči“ Korisnik predaje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora.

Pre konačne predaje porudžbine, Korisnik svoje dostavljene podatke može u bilo kom trenutku pregledati i/ili izmeniti, uočiti eventualne greške pri unosu, te ih ispraviti pre konačne potvrde porudžbine klikom na link „Poruči“. Svaki dalji zahtevi Korisnika posle predaje porudžbine su isključeni.

Ugovor je zaključen kada “Stizem.com” potvrdi Korisniku prijem porudžbine na adresu elektronske pošte ili notifikaciju na mobilnom telefonu Korisnika.


Cena

Član 4
Roba se isporučuje po cenama važećim na dan predaje porudžbine od strane Korisnika, a koje su navedene na internet stranici www.stizem.com ili u mobilnoj aplikaciji. Svaka Firma koja se reklamira na stranici www.stizem.com ili na mobilnoj aplikaciji “Stizem.com” je odgovorna za iskazane svoje cene i proizvod koji prodaju mora biti onakav kakvog su ga opisali u aplikaciji.

Cena isporuke robe je navedena u korpi Vaše porudžbine a u skladu sa cenovnikom dostavne službe “Stizem.com”.

“Stizem.com” je samo izvršioc dostavne usluge, nema nikakvu obavezu izdavanja računa za usluge poručene putem sajta ili aplikacije, osim za svoju uslugu dostave. Fiskalni račun za prevezenu robu koju je korisnik poručio putem sajta ili aplikacije izdaje isključivo firma koja je prodala tu istu robu korisniku, i kao takvu našta služba dostave “Stizem.com” će predati fiskalni isečak korisniku.

Eventualne greske u robi koju je korisnik poručio snosi Firma od koje je korisnik kupio proizvode, za rešavanje takvih problema korisnik je dužan da se obrati Firmi od koje je poručio određenu robu. “Stizem.com” je isključivo dostavna služba i kao takva nema prodaju proizvoda nego je izvršilac usluge dostave.


Nepostojanje prava Korisnika na odustanak od ugovora

Član 5
U skladu sa tač. 3. st. 1. čl. 37. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača ili ZZP), a u vezi sa tač. 6. st. 1. čl. 27. ZZP-a, Korisnik nema pravo opoziva porudžbine nakon što je “Stizem.com” potvrdio prihvat (tj. nema pravo na odustanak od ugovora)


Dostava i isporuka

Član 6
Dostava odnosno isporuka robe na kućnu ili drugu odgovarajuću adresu obavlja se posredstvom kurirske službe “Stizem.com” , a prema odredbama navedenim na internet stranici www.stizem.com za svaku pojedinu porudžbinu, osim ako između “Stizem.com” i Korisnika nije nešto drugo ugovoreno.

Vreme potrebno za dostavu je u navedeno unapred u postupku poručivanja. U slučaju kašnjenja sa isporukom, Korisnik nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom “Stizem.com”.

U slučaju da Korisnik ne preuzme robu, “Stizem.com” zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. “Stizem.com” u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe.


Plaćanje

Član 7
Poručenu robu Korisnik plaća pouzećem, osim ako između Firme koja prodaje određenu robu i korisnika nije dogovoreno drugačije. Uslugu dostave plaća Korisnik ili Firma koja je prodala robu korisniku u zavisnosti od dogovora između Korisnika i Firme.


Pravo svojine na robi

Član 8
Roba ostaje u svojini Firme koja je prodala robu sve do potpunog plaćanja celokupne cene za robu iz konkretne porudžbine.


Odgovornost za saobraznost robe

Član 9
Korisnik je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, u suprotnom, gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena.

Kod opravdanih reklamacija Korisnik ima pravo da zahteva da nesaobraznost robe Firmi od koje je poručio i otkloni zamenom.

Reklamacija se rešava tako što Korisnik poziva Firmu od koje je poručio robu i sa istom rešava nedostatke ili greške u poručenoj robi, bez posredstva “Stizem.com”


Odgovornost za štetu

Član 10
“Stizem.com” odgovara za štete na robi do trenutka njene isporuke, ako je štetu prouzrokovao “Stizem.com”


Završne odredbe

Član 13
“Stizem.com” može menjati ove Opšte uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali pravila i uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.

Mesto ispunjenja svih obaveza iz ugovornog odnosa je sedište “Stizem.com”

Ukoliko pojedine odredbe ugovora sa Korisnikom postanu u celosti ili delimično ništave, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ugovora.

U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim ugovornim odnosom primenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije.

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u R. Srbiji.

U slučaju bilo kojih pitanja i dodatnih informacija obratite nam se na adresi www.stizem.com.

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.